Om Ledarskap - hur vet man att en ledarskapsteori är bra?

Det finns hundratals ledarskapsteorier och modeller för att beskriva, förstå och förklara fenomenet ledarskap. Kanske är det till och med tusentals. Många av de är sannolikt helt oanvändbara. Några har enstaka delar som kan ge en förklaring. Mycket få av alla dessa kan ge en mer heltäckande bild. För att få en vägledning kring vad man ska titta efter tar vi här upp några centrala frågor om ledarskap. Vilka teorier ska utkristalliseras som bäst? Kan man på detta sätt få ett svar på vad ledarskap är? Vårt svar på den sista frågan är ja. Detta inlägg är om ledarskap.

Centrala frågor kring ledarskap

Följande frågor bör man kunna få ett svar på för att bedöma värdet i en ledarskapsteori:

 • Bidrar teorin till att förklara hur ledarskap uppstår?
 • Bidrar teorin till att förklara effektivt ledarskap (måluppfyllelse)?
 • Vilka aspekter framträder?
  • Individperspektivet?
  • Relations- eller följarperspektivet?
  • Situationens eller kontextens betydelse?
  • Tar teorin ett grupp-, organisations, eller samhällsperspektiv?
 • Bidrar teorin till att förklara verksamhetsutveckling?
 • Bidrar teorin till att förklara ledarskapsutveckling?
 • Bidrar teorin till att förklara medarbetarnas/följarnas utveckling?

Om det finns en eller några få teorier som kan ge ett positivt svar på samtliga av ovan frågor ger den eller dessa teorier en bra bild av vad ledarskap verkligen är. Vi går igenom fråga för fråga.

Vissa teorier som Femfaktormodellen eller social identitetsteori är särskilt lämpade för att föklara hur ledarskap uppstår. Det kan också gälla det karismatiska ledarskapet. Man kan även tänka sig att det transformativa ledarskapet kan förklara hur ledarskap uppstår. Detsamma gäller ledarskapskompetens: den som har en lämplig mix av generiska och specifika kompetenser framstår som gruppens eller organisationens ledare.

De teorier som enligt forskning bäst förklarar effektivt ledarskap är LMX, transformativt ledarskap, autentiskt ledarskap och femfaktormodellen. Ledarskapskompetens inkluderar målformuleringskompetens och förväntas därför ha hög måluppfyllelse.

I varje ledarskapsteori är det någon eller några aspekter som tydligast framträder. Det ideala vore om flera aspekter framträder men i vissa fall är det bara en som hamnar i fokus. När det gäller femfaktormodellen, transformativt ledarskap, autentiskt ledarskap, marismatiskt ledarskap, ledarskapsstilar mfl är det individperspektivet som framträder. Samtliga dessa teorier har ett fokus på en ledare, vanligtvis en stark och kunnig ledare. Detta gör teorin något ensidig då många aspekter har betydelse. Ledarskapskompetens handlar också om de kompetenser som en individ har men flera av dessa kompetenser har ett socialt fokus vilket minskar betydelsen av individen utan handlar mer om individen i sitt sammanhang och i samspel med andra. LMX är den teori som främst har ett relationsfokus. Transformativt ledarskap och ledarskapskompetens handlar också om relationer och följarna.

Situerat ledarskap handlar naturligtvis om sammahanget men det gäller även LMX och Ledarskapskompetens. I det senare fallet finns det en kontextkompetens respektive en nätverkskompetens som inslag i modellen. Kontextkompetensen kan avse organisation så väl som samhälle. Nätverk kan gällar grupper i organisationer, organisationer i sig och grupperingar utanför organisationer. Även organisationskompetens handlar om organisationer och interna processer i organisationer. Social identitetsteori tar ett grupp-perspektiv. Det visar forskning att transformativt ledarskap också gör även om det inte är uppenbart vid första anblick. Teorin har en positiv effekt på att grupper lyckas när ledaren arbetar transformativt. Därtill har transformativt ledarskap på organisation före individ. Komplext ledarskap handlar om grupper, organisationer och samhället. Distribuerat ledarskap handlar om grupper och organisationer. De senare blir därför de mest helteckande för just de aspekterna av ledarskap.

Det vore rimligt att verksamhetsutveckling är förneligt med transformativt ledarskap då transformation betyder förändring och utveckling. Teorin bidrar till att förklara utveckling av organisationen men kanske inte lika bra som andra teorier. Det kan istället handla om distribuerat ledarskap och komplext ledarskap. I det senare fallet pratar man om CAS. Complex Adaptiv Systems. System (grupper eller organisationer) som är förändrings- och utvecklingsbenägna. Även ledarskapskompetens med fokus på mål, motivation, återkoppling och organisation förklarar verksamhetsutveckling.

När det kommer till ledarskapsutveckling är ledarskapskompetens det uppenbara alternativet. Att ha en god mix av kompetenser är i sig utvecklande men att dessutom kunna utveckla sina kompetenser gör att man också kan utveckla sitt ledarskap. Andra modeller som faller inom ramen för ledarskapsutveckling är transformativt ledarskap där ledaren ibland utmanas att utveckla sig själv för att kunna utveckla andra.

De teorier som kan bidra till att förklara följares utveckling är:

 • Transformativt ledarskap som går ut på att stimulera, utmana och utveckla följarna.
 • Ledarskapskompetens som handlar om att skapa relationer till följarna för att veta hur de kan motiveras och ges återkoppling så att de i sin tur kan lära och utvecklas.
 • Situerat ledarskap kan säkert också i någon mening bidra till följarnas utveckling.
 • LMX har inte fokus på följarnas utveckling men det kan mycket väl ligga inom ramen för teorin att leda dit.
 • Det är också tänkbar att vissa ledarstilar, autentiskt ledarskap, karismatiskt ledarskap, komplext ledarskap och distribuerat ledarskap kan leda till medarbetarnas utveckling.

Ledarskap och de bästa teorierna

Baserat på hur väl teorierna och modellerna svarar på ovan centrala frågor framstår ledarskapsteorierna som mer eller mindre bra. Har följer en lista på vilka som utmejslas som bäst.

De två teorier som sticker ut är:

Inga andra ledarskapsteorier kan mäta sig med dessa två. De som kommer närmast kan svara positivt på max hälften av frågorna, d.v.s. ungefär fyra frågor. Det gör inte dessa teorier särskilt kompletta. Ett närmast komplett sätt att se på ledarskap är att utgå ifrån ledarskapskompetens eller transformativt ledarskap eller möjligtvis en mix av dessa.

Ledarskap som en komplex mix

Transformativt ledarskap har i ungefär tre decennier framställts som den främsta ledarskapsteorin. Den har dock tappat mark och det har kommit förslag om att den behöver utvecklas. Ett sätt att utveckla den är att lägga in inslag av vissa kompetenser som verksamhetens kärnkompetens (det som verksamheten typiskt gör), målformuleringskompetens, kontextkompetens, nätverkskompetens och organisationskompetens. Därtill kan man behöva kommunikationskompetens.

Två teorier som får allt mer uppmärksamhet är komplext ledarskap och distribuerat ledarskap. Den första utgår ifrån att vi lever i en komplex värld, ett komplext samhälle och verkar i komplexa organisationer. Med så hög grad av komplexitet är ett kompetensperspektiv det enda rimliga. Därmed är en mix av komplext ledarskap och ledarskapskompetens idealisk. Distribuerat ledarskap bygger på nätverk och samarbete. Det går inte att fullfölja utan kommunikationskompetens, relationskompetens och samarbetskompetens. Det gäller även nätverkskompetens och organisationskompetens. Även distribuerat ledarskap och ledarskapskompetens utgör en välfungerande mix.

Lär dig mer om ledarskapskompetens i boken med samma namn.

26 Dec 2022

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10