Ledarskap, alexitymi och EQ

Det har varit ganska mycket snack om ledarskap och psykopati. Någon med psykopatiska drag verkar sakna några av de viktigaste egenskaperna som t.ex. empati för att vara lämplig som ledare. I detta inlägg ska fokus läggas på ett annat personlighetsdrag som kan vara helt eller delvis olämpligt och som är betydligt vanligare än psykopati. Det handlar om alexitymi.

Personer med psykopatiska drag utgör ungefär en procent av befolkningen. Det kan jämföras med alexitymi som förekommer hos ungefär tio procent av befolkningen. Något lägre bland kvinnor och något högre bland män. Var sjunde manlig ledare kan ha alexitymi. Alexitymi kan få liknande konsekvenser som psykopati. Det gäller att känna till skillnaderna.

Vad är alexitymi och hur påverkar det ledarskap?

Alexitymi beskrivs ingående på andra sajter. Här ges en definition:

Alexitymi betyder: en oförmåga att sätta ord på sina känslor. Alexitymi kännetecknas av a) svårigheter att identifiera känslor (egna så väl som andras), b) svårigheter att beskriva känslor (egna så väl som andras), c) svag föreställningsförmåga, vilket uttrycks i brist på fantasi (och svårigheter att föreställa sig vad andra känner och tänker), d) ett externt orienterat tänkande, och e) en tendens till social konformitet som en femte del.

En konsekvens av a, b och c är att personen kan ha svårt med empati, särskilt det som kallas kognitiv empati. Det handlar om förmågan att kunna föreställa sig hur någon annan känner i den situation personen befinner sig i med en viss bakgrund osv. Detta kan ställa till det för både ledare och följare. Ledare med låg empati kan ha det av olika skäl men det är troligare att den underliggande faktorn är alexitymi än psykopati.

En annan konsekvens av alexitymi är att personen inte kan utveckla sin emotionella intelligens (EQ) då alexitymin försvårar en sådan utveckling. Det finns en rad samband mellan positivt ledarskap och högt EQ. Därför är alexitymin i sig inte det enda problemet för en ledare utan även de mer långsiktiga konsekvenserna av det. Det sägs att det krävs många års psykoterapi för att behandla alexitymi och därmed en lång tid för att kunna utveckla sin emotionella intellligens.

Ytterligare konsekvenser för ledare med alexitymi är att de kan bli dåliga analytiker och planerare eftersom deras förmåga att föreställa sig sådant som inte finns i den fysiska världen här och nu. En tendens till social konformitet innebär att de vill göra rätt snarare än våga ta risker och vara kreativa.

Emotionell intelligens (EQ)

Emotionell intelligens består av fyra delar:

  1. Att kunna identifiera egna känslor
  2. Att kunna identifiera andras känslor
  3. Att kunna reglera egna känslor
  4. Att kunna reglera andras känslor

Identifiering av andras känslor ligger till grund för empati och sympati. Reglering av andras känslor handlar om bl.a. om att få andra att må bättre i svåra stunder och att kunna hantera konflikter. Dessa delar är väsentliga vid ledarskap.

Även ledare har behov av att kunna identlifiera sina egna känslor och reglera sina egna känslor. Det första handlar om självkännedom, självmedvetenhet och att kunna differentiera och nyansera egna känslor vilket i sin tur är användbart för att kunna hantera känslomässiga och stressande situationer.

Alexitymi, EQ och ledarskap

Alexitymi kan variera i svårighetsgrad. Vid svår alexitymi kan det vara rent olämpligt för individen att ha en ledarposition. Det måste finnas en ömsesidig tillit mellan ledare och följare och denna kommer att ställas på sin spets ett antal gånger vilket kommer att visa vilka brister en ledare med alexitymi har.

Vid lindrigare alexitymi finns det möjligheter till EQ-träning. Det kan göras både med en psykoterapeut eller med någon som är specialist på EQ. Både ledaren och följarna kan alltså uppleva mindre problem i grunden men kan få det ännu bättre om ledaren fårr viss träning.

Det visar sig att forskning kring alexitymi bland ledare är väldigt begränsad. Den mesta forskning som finns använder EQ som en medierande faktor vilket innebär att man kan se att problemen är hanterbara vid träning. Därför behövs det mer forskning bland ledare som har alexitymi och mer forskning på konsekvenser så väl som utvecklingsmöjligheter.

Det klagas ibland på att ledare saknar självinsikt. En orsak till detta kan vara alexitymi. Självklart kan det finnas en rad andra orsaker var för sig eller i samverkan. Att säga till en person med svår alexitymi att den saknar självinsikt är som att hälla vatten på en gås. Det har ingen konstruktiv effekt. Personen stöter ifrån sig påståendet och tänker att det antaglingen är personen som säger det som har problem. Man får med andra ord göra en avvägning om personen ska ges andra arbetsuppgifter eller om övriga kompetenser är så värdefulla att organisationen vill satsa på individuell träning.

Ineffektiva ledare?

Kellner, Chew och Turner (2018) menar att det lätt uppstår missförstånd kring personer med alexitymi. Många reagerar på deras svårigheter att upprätthålla normala relationer. Därför gör man också antaganden att de är dåliga ledare. Kellner mfl tycker sig inte kunna se någora sådana belägg. Det är känt att personer med lågt EQ är ineffektiva som ledare men därmed behöver inte personer med alexitymi vara ineffektiva. Med rätt stöd kan de vara rätt så effektiva i sitt ledarskap. Däremot kan de fortfarande få problem med sina relationer till överordnade, till kollegor och till följare. Det i sig kan påverka organisationens effektivitet men det påverkar inte nämvärt individens egen effektivitet. Ledare med alexitymi kan vara mycket effektiva i sitt arbete. Det gäller alltså att skilja på vad de är bra på och vad de är mindre bra på i sitt ledarskap.

Avslutning

Alexitymi är ett personlighetsdrag som är förknippat med låg empati. Det är ett drag som är betydlgit vanligare är psykopati. Man bör därför vara försiktig med att påstå att man har en chef som är psykopat för att den har låg empati. Det är troligare att det rör sig om alexitymi.

Alexitymi är svårt att behandla. Det som kan göras är ofta kopplat till psykoterapi och EQ-träning. Personer med alexitymi har ofta låg EQ vilket dels motiverar varför det behövs EQ-träning men också att personer med låg EQ enligt forskning är mindre lämpade att arbeta i ledarposition.

Man kan dock inte utesluta att personer med alexitymi kan arbeta effektivt. Frågan är om de har en positiv inverkan på andras effektivitet.

Det kan behövas utredningar av ledare som uppvisar drag av alexitymi för att kunna gå vidare på ett konstruktivt sätt. Man får tänka på att framför allt medarbetarna blir lidande men även att en person med låg självkännedom kan slita ut sig själv i en ledarposition.

19 Mar 2022

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10