Ledarskap och etik

Etik hör människans samvaro till. Vi har upprättat etiska principer för att fungera tillsammans. Finns det någon särskilt etik just för ledare? Svaret på den frågan är delvis ja. Några av de mest typiska aspekterna av ledarskapets etik tas upp i denna text.

Etik i relation till ledarskap handlar om en handfull typiska områden:

  • Favorisering
  • Diskriminering
  • Makt
  • Ansvar
  • Motgång och framgång
  • Respekt

Ledarskap och favorisering

Favorisering handlar om att du som ledare ger någon eller några fördelar i förhållande till resten. Detta kan bero på ingrupper, på att dessa individer hör till samma klass, samma kön, samma etniska grupp eller samma generation som dig själv. En kompetent ledare ägnar sig inte åt favorisering och behöver därför vara mycket uppmärksam och självkritisk när det gäller sådana tendenser och det handlar också om att lyssna när någon ger uttryck för att så är fallet.

Ledarskap och diskriminering

Diskriminering handlar om att du som ledare missgynnar någon eller några på grund av utgrupp, att de tillhör en annan klass, att de tillhör ett annat kön, en annan etnisk grupp eller en annan generation. Diskriminering är inte tillåtet enligt lag och därför kan den som upplever sig själv diskriminerad, eller någon som företräder denna person, anmäla dig. Ett kompetent ledarskap handlar om att helt undvika diskriminering och om sådana tendenser uppdagas genast åtgärda dessa. Grunderna för diskriminering finns i de faktorer som har rör ingrupp/utgrupp och social skiktning och därför faller hanteringen tillbaka på hur väl man förstår dessa fenomen.

Ledarskap och makt

Makt är ett särskilt område som alltid förknippas med ledarskap. Makt i förhållande till etik handlar om att inte använda mer makt än vad situationen kräver och absolut inte utöva mer makt mot vissa än mot andra (vilket då blir en fråga om rättvisa och jämlikhet som är kopplat till favorisering och diskriminering). I de flesta fall krävs ingen makt alls för att leda, i alla fall inte i den mening att man dominerar eller tvingar andra, och därför är det en konst att man kan använda den makt man har som ledare för att få saker utförda utan att man försätter någon individ eller grupp i en ogynnsam position.

Ledarskap och ansvar

Med den position man har som ledare kommer inte bara makt att påverka utan även ansvar. Det som betraktas som ett etiskt problem är när en ledare inte tar ansvar för sina beslut och handlingar. Oavsett om man som ledare delegerar eller ej är man ansvarig för sina beslut och handlingar. Därtill kan man säga att alla välfungerande relationer bygger på att respektive part tar ansvar för sina beslut och handlingar. En kompetent ledare tar ansvar i varje enskild relation och i relation till en grupp. I annat fall upphör/försvagas ledarens legitimitet som ledare. Brist på ansvar kan handla om en brist i självkännedom.

Ledarskap, motgång och framgång

Ibland går det dåligt och ibland går det bra. Etik i relationer och i ledarskap innebär att man delar motgång och man delar framgång. Vissa ledare har en tendens att nedvärdera sin roll i motgången (det är någon annan som inte gjort det de skulle) övervärdera sin roll i framgången (se så bra det blev när alla gjorde som jag sa). Sådana tendenser får följare att tappa förtroende för sin ledare och därmed degraderas ledarens position och legitimitet. En kompetent ledare vet att man ska ta ett stort ansvar i motgången och dela glädjen med alla i medgången.

Ledarskap och respekt

Att visa respekt är att ge sina medarbetare ett egenvärde och att fokusera på det positiva, att visa uppskattning och att vilja stödja. Kräv inte att andra ska klara mer än vad du gör själv. Vissa att du och dina följare är jämlika i värde även om ni inte är jämlika i lön eller position. En kompetent ledare lyfter upp sina medarbetare. På det viset får man respekt tillbaka.

Läs mer om etiskt ledarskap

Joanne B Ciulla är en auktoritet på området om du vill läsa mer om ledarskap och etik. Även Peter Northouse skriver om etiskt ledarskap i sin bok Leadership som finns i flera upplagor.

9 Dec 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10