Autentiskt Ledarskap

Efter 11:e september 2001, efter en rad företagsskandaler, miljöhot, politiska skandaler och efter börskrascher och ekonomisk nedgång har många börjat fråga efter ledare som är äkta och som går att lita på. I kölvattnet av detta har det autentiska ledarskapet uppstått. Autentiskt ledarskap utgår ifrån en inre övertygelse, en etisk kompass (ett behov av att göra rätt), och är något som kan utvecklas som en form av bildning/klokskap samt är något som skapas mellan ledare och följare.

Autentiskt ledarskap bygger på tre komponenter som påverkas av några underliggande faktorer. Dessa faktorer är (Barling, 2014):

  • Positiva psykologiska förmågor som uthållighet, beslutsamhet och optimism
  • En förmåga till etiskt resonerande (etisk kompass)
  • Livsavgörande erfarenheter (stora händelser av djupt tankeställande och omvärderande karaktär)

Dessa faktorer påverkar de fyra komponenterna:

  • Självmedvetenhet
  • Internaliserat etiskt perspektiv
  • Balanserad processning
  • Relationell transparens

Självmedvetenheten ger ledaren självinsikt som gör att ledaren förstår sina styrkor och svagheter och vilken inverkan de kan ha på andra. Ett internaliserat etiskt perspektiv styr självregleringen som får ledaren att reglera i vilken mån hen låter sig påverkas/övertalas av andra och när det är rimligt, möjligt och legitimt att övertala andra. En balanserad processning innebär att ta med andras perspektiv och uppfattningar med i beräkningen före ett beslut ska fattas. Även uppfattningar och perspektiv som starkt avviker från det egna ska beaktas innan ett beslut tas. Relationell transparens betyder att ledaren visar sitt verkliga jag och sina verkliga avsikter. Detta sammantaget utgör ett autentiskt ledarskap (Northouse, 2016).

Stephen Covey (2004) ställde i en enkät till 54 000 deltagare frågan vad som utmärker en effektiv ledare. De fem vanligaste svaren var att en effektiv ledare har integritet, är en god kommunikatör, är människoorienterad, är visionär och visar omtanke. Det är i sammanhanget värt att notera att ett effektivt ledarskap är så förknippat med att vara en god kommunikatör, vilket motiverar behovet av att utveckla kommunikationskompetenser. Merparten av de faktorer som nämns på topp fem har med autenticitet att göra. En autentisk ledare har integritet, är människo-orienterad, är visionär (med ett genuint intresse för ögonen att förbättra) och är omtänksam mot sin personal. Integritet är den överlägset viktigaste faktorn i undersökningen. Enligt Covey innebär integritet att följa etiska principer och naturlagar på ett sådant sätt att de förhåller sig till konsekvenserna av våra handlingar. En autentisk ledare vägleds alltså av etiska principer för att kunna vara starkt konsekvensorienterad. Konsekvenserna handlar om vår värld, organisation och personal.

Autentiskt ledarskap har i en rad metanalyser visat sig vara en god modell för att skapa prestation på hög nivå i grupper och organisationer. Man kan inte se motsvarande effekt på enskilda individer. Denna ledarskapsmodell visar sig också leda till hög medarbetaranda eller till det som på engelska heter organizational citizenship behaviour (OCB). OCB skapar trivsel och en vilja att gå till jobbet. Det i sin tur leder till ökad prestation.

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10