Varför behövs ledarskap?

Behövs ledarskap egentligen? Kan inte en grupp eller en organisation fungera utan ledare? Det är högst troligt att ledarskap behövs. I grunden handlar det om två orsaker. I detta inlägg får du förklaringar på dessa två orsaker.

Grupper behöver hållas samman

Det finns ett flertal faktorer som håller samman en grupp. I det långa loppet är det ändå så att ledarskap behövs som en avgörande faktor för att en grupp av individer ska fungera tillsammans. När det gäller grupper som består av en familj, som består av nära vänner eller som består av en grupp där individerna identifierar sig med varandra och gruppen uppstår spontant ett ledarskap. Hur detta ledarskap uppstår förklaras av social identitetsteori.

Det handlar om att man som gruppmedlem får någon att identifiera sig med, något att se som sin förebild. En individs sociala identitet hjälps i hög grad av att det finns ett ledarskap. Samtidigt är det viktigt att veta att ledarskap inte är synonymt med en individ. En grupp kan ha ett delat ledarskap där två eller flera individ leder gruppen. Antingen omväxlande eller gemensamt.

Man ska också ha klart för sig att ledarskap inte innebär att en person bestämmer eller kontrollerar resten. När det handlar om att hålla samman en grupp kan en person eller några få vara den sammanhållande faktorn och det har inget med bestämmande, makt eller kontroll att göra.

Grupper behöver en riktning

Ledarskap handlar om att uppnå ett gemensamt mål. Det behövs två för att nå ett gemensamt mål och det behövs också två för att ledarskap ska uppstå. En leder och en följer.

Ledarskapet finns där för att peka ut en riktning, d.v.s. förmedla gruppens mål på ett tydligt och begripligt sätt. Ledarskapet finns också där för att få gruppen att röra sig som en enhet mot det gemensamma målet.

Ibland behövs det tillsägelser, instruktioner eller uppmaningar för att en eller flera ska agera som en enhet mot målet. Poängen är att ledarskapet är den faktor som påverkar gruppens medlemmar att göra det som behövs för att agera gemensamt.

Ledarskapet kan vara den faktor som koordinerar allas insatser för att gemensamt nå målet. Om det t.ex. handlar om att en grupp individer tillsammans ska ro en båt är det ledarens uppgift att få alla att ro samtidigt och som en kraft. Om det t.ex. handlar om att lösa ett problem är det ledarens uppgift att få varje medlem att bidra med det som hen är bäst lämpad för så att gruppen och processen på väg mot mållet drar mest nytta av insatsen.

Att arbeta gemensamt mot ett mål innebär troligtvis någon slags förändring. Ledarskap finns för att åstadkomma förändring. Det är den andra orsaken.

Utan ledarskap?

Går det att hålla samman en grupp utan ledarskap? Går det att uppnå ett mål och få en grupp att röra sig i en viss riktning utan ledarskap? Den som svarar ja på dessa frågor är troligtvis fortfarande fast i föreställningen att ledarskap innebär att en person styr resten. Om man istället definierar ledarskap som en process som håller ihop en grupp och får en grupp att röra sig som en enhet mot ett givet mål, är det svårt att svara ja. Denna process är en kommunikativ process där flera parter är inblandade och gemensamt organiserar sig för att uppnå målet. Det är något helt annat än att en individ bestämmer över andra.

Svaret blir därför att det inte går att åstadkomma något utan ledarskap så länge man är två eller fler. Svaret på frågan varför ledarskap behövs är att ledarskap behövs för att hålla samman en grupp och att få gruppen att unisont uppnå ett mål. Det är fullt möjligt att åstadkomma det ena utan det andra men det är sannolikt så att man måste hålla samman en grupp för att unisont uppnå ett mål.

27 Oct 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10