Definition av ledarskap

Det finns en uppsjö definitioner av ledarskap. Många är antingen för smala eller för krångliga. Här nedan presenteras tre definitioner som alla är rätt omfattande utan att vara för svåra. Varje definition är formulerad på ett sådant sätt att man uppfattar att en viss aspekt hamnar i fokus. De som ligger bakom nedan definitioner är alla kända inom ledarskapsforskning men de tillhör lite olika fält inom det mångvetenskapliga forskningsområde som ledarskapsforskning är.

 

Northouse (2016, s. 6) definition lyder så här:

Ledarskap är en process där en individ influerar, har inflytande över, en grupp av individer för att uppnå ett gemensamt mål.

Pendelton och Furnham (2012, s. 2) utgår ifrån följande definition:

Ledarskap är att skapa förutsättningar för människor att växa, individuellt och kollektivt, och att uppnå väsentliga mål.

En definition som binder samman ledarskap lyder så här (Morreale, Spitzberg & Barge, 2013, s. 201):

Ledarskap är en kommunikationsprocess som möjliggör för grupper att organisera sig för att uppnå önskade mål.

 

Det finns en rad nyckelord som är återkommande eller som är centralt i någon av definitionerna. Begreppet mål förekommer i samtliga tre definitioner. Att uppnå ett eller flera mål är en nödvändighet för att man ska prata om ledarskap. Även en ledare som vill leda andra vilse har ett mål. Ett mål är en ledstjärna. Den visar i någon mening vägen.

På tal om väg så innebär ledarskap en process som leder till målet. Processen finns framskriven i den första och tredje definitionen. ”Att skapa förutsättningar” kan också ses som en process. Ledarskap är alltså en process mot ett eller flera mål. Det finns dock nyckelord som skiljer de tre definitionerna ifrån varandra.

Den första definitionen lyfter fram att influera, att ha inflytande över eller att påverka, följare. Detta är en ganska traditionell syn på ledarskap som inte behöver vara felaktig men det är inte heller ett alltid förekommande inslag eller det som utmärker ledarskap.

Den andra definitionen lyfter fram att individer eller grupper ska växa, att utvecklas. Det faller på en ledare att göra detta möjligt. Omvänt kan man anta att ledare, som är formellt utnämnda, faktiskt kan stå i vägen för människors växande. Enligt denna definition kan man till och med ifrågasätta om det är ledarskap när den som är utsedd ledare försvårar följarnas växande. I den andra definitionen finns det två fokus. Det första är att följare ska växa och det andra är att uppnå ett mål. Båda bör beaktas.

Definition tre har två nyckelord som flyttar fokus mot gruppen och interaktionen inom gruppen. Det första nyckelordet är kommunikation. Både ledarskap som sådant och en fungerande grupp kräver kompetent kommunikation. Varje medlem i gruppen, inklusive ledaren, blir en grupp genom sin interaktion så kommunikation är nödvändigt. Det andra nyckelordet är att organisera. Alla i gruppen ska bidra till uppfyllelsen av målet på sitt sätt. För det mesta är det meningslöst att alla gör samma sak. Gruppens ledning ser därför till att organisera så att var och en gör det den är bäst på eller det som bäst leder fram till målet.

I den tredje definitionen framkommer det också att ledarskap inte behöver handla om en individ som leder utan det är möjligt att ledarskapet är något två eller flera gör tillsammans. Vi vill verkligen understryka att ledarskap inte alls behöver handla om en person. Det kan röra sig om en ledningsgrupp eller i annat avseende flera personer. Distribuerat ledarskap är ett exempel på det senare. Även den relativt nya termen delat ledarskap tyder på detta. Då kan en person ta det administrativa ledarskapet medan den andra tar hand om personal och utveckling.

En sammanfattning av ovan tre definitioner gör gällande att ledarskap är:

  • En interaktiv process för att uppnå ett mål
  • Att skapa möjligheter att växa, eventuellt genom att influera följaren/följarna för att utvecklas
  • Att tillämpa kommunikation som möjliggör organisering av ledares och följares insatser, eventuellt genom att influera följaren/följarna att bidra med det som är det bästa för att uppnå målet

Att skapa möjligheter kan handla om en resursfråga som delvis ligger bortanför ledarens inflytande. En ledare kan mycket väl se vad som behövs för att nå ett mål eller för att en individ ska växa men om det kräver resurser som ledaren inte har tillgång till blir det närmast omöjligt. Ledarskap är därför också en del av ett större sammanhang.

 

Referenslista

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H. & Barge, K. (2013). Communication: Motivation, Knowledge, Skills. New York: Peter Lang.

Northouse, P. G. (2016). Leadership. Theory and Practice. London: SAGE.

Pendelton, D. & Furnham. A. (2012). Leadership. All you need to know. London: Palgrave Macmillan.

13 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10