Positionellt och processuellt ledarskap

Ju mer vi förstår ledarskap som fenomen och ju mer komplex vår värld blir desto mer tydligt står det att vi behöver nya definitioner och nya begrepp för ledarskap. I detta inlägg föreslås en definition som öppnar upp för begreppen positionellt ledarskap respektive processuellt ledarskap. Först ges en definition av ledarskap som lägger grunden för de två sätten att förstå ledarskap på. Det ena utesluter inte det andra utan de är i någon mening beroende av varandra när man pratar om formellt ledarskap eller chefskap men när det rör sig om informellt ledarskap kan det mycket väl vara möjligt med enbart det processuella ledarskapet. Avslutningsvis jämförs de två sätten att se på ledarskap.

Definition av ledarskap

Det är vanligt att klassiska definitioner av ledarskap är formulerade på ett sådant sätt att man tolkar ledarskap som synonymt med en ledare som påverkar en eller flera följare. För att komma ifrån denna något snäva syn på ledarskap presenteras här en definition av ledarskap som erbjuder möjligheten att ha en eller flera ledare som bedriver ledarskap. Det kan vara omlott eller gemensamt under stor samsyn.

Ledarskap är en interaktiv process för att organisera en grupp, och skapa förutsättningar, för att gemensamt uppnå ett eller flera mål.

Målet eller målen är det som ska genomföras. För att det ska bli möjligt behöver en liten eller stor grupp individer organisera sig så att målet uppnås på ett framgångsrikt sätt genom ett flertal koordinerade insatser. Förutom koordinering och organisering innebär ledarskap att skapa förutsättningar för att uppnå mål när nödvändiga förutsättningar inte självklart finns. Detta i sin tur möjliggörs genom en interaktiv kommunikationsprocess där ledning av gruppen mot målet/målen åstadkoms. En interaktiv process bör tolkas som en dialog mellan gruppens medlemmar. Gruppen kan leda sig själv genom en dialog utan att peka ut en enskild individ som ledare. Det är också möjligt att en eller flera individer tar på sig att underlätta organiseringen och uppnåendet av målet/målen. Ledarskapet kan på så sätt ta ett flertal former. Processen kan också förändras över tid. Kanske är det en person som ser till att arbetet kommer igång och att fler tar del i att leda efter hand.

Positionellt ledarskap

Positionellt ledarskap står för att en person har blivit utpekad, ofta genom en rekryterings- eller meriteringsprocess, att leda en grupp eller organisation. Denna person, vare sig den är chef eller inte, har ett visst rapporteringsuppdrag till en högre instans (om det handlar om en VD blir den högre instansen styrelsen). Den person som har blivit utnämnd att leda kan dock välja att delegera uppgifter, inklusive att leda, eller distribuera ledarskapet (vilket innebär att flera delar på ledarskapet).

Processuellt ledarskap

Ledarskap är en interaktiv process. En interaktiv process bestämmer inte vilka positioner individer har i förhållande till varandra, bara att de interagerar. Om man tittar närmare på den definition av ledarskap som presenteras ovan inkluderar den ett processuellt ledarskap där det ges en tydlig öppning för att ledarskap inte handlar om en person som leder en eller flera personer utan kan handla om två eller flera personer som delar på ledarskapet genom en process.

Med ett processuellt ledarskap kan man konstatera att en person kan stå för ”att organisera en grupp, och skapa förutsättningar, för att gemensamt uppnå ett eller flera mål” men detta kan lika väl göras av två eller flera personer. Scouller (2011) menar att det är för många uppgifter som faller på ledarskapet för att en person ska vara den mest lämpade i varje situation och därför är det ibland lämpligt att någon annan än den utnämnda ledaren leder. Det hänger på en kombination av situation och vad andra har för kompetenser och resurser vid det aktuella tillfället. Kanske är man två eller fler, sida vid sida, som slår ihop sina kompetenser och resurser och leder. Kanske väljer den utnämnda ledaren att ta ett steg tillbaka och låta någon som är mer lämpad för stunden att ta ledningen.

En jämförelse och summering

För att kunna göra en jämförelse måste man fastslå vad som ligger i grunden av dessa två sätt att se på ledarskap.

Processuellt ledarskap utgår ifrån de tre grundpremisserna att:

  • Ledarskap är en process
  • En, två eller flera kan leda denna process
  • Ledarskapet kan ske parallellt mellan minst två ledare eller seriellt där en person tar över ledningen efter en annan.

I de formella situationer där en ledare är utnämnd, t.ex. genom att vara chef för en avdelning eller VD för en hel organisation, finns det av nödvändighet två aspekter att beakta. Det positionella ledarskapet innebär alltid:

  • Ett ansvarsutkrävande
  • Att se till att det finns ett ledarskap

Ett ansvarsutkrävande innebär att någon står som ansvarig när det går fel. Om den som är utnämnd ledare låter andra leda kan den personen inte delegera sig fri från ansvar. Det skulle i någon mening innebära att den som är utnämnd ledare utför ett icke-ledarskap. Det positionella ledarkspaet innebär alltid ett ansvar för hur det går i verksamheten. Om den positionella ledaren har delegerat uppgifter eller delar på ledarskapet och det går bra brukar man dock dela ansvaret i den meningen att flera personer gemensamt är ansvariga för framgången.

Som positionell ledare har man även som ansvar att se till att ledarskap finns. Det kan man antingen själv stå för fullt ut eller så delar man ledarskapet med andra. Om man delar ledarskapet med andra och det inte fungerar har man fortfarande ansvaret för att ett ledarskap finns och får sannolikt själv kliva in i rollen. Att se till att det finns ett ledarskap innebär att den utnämnda ledaren alltid kan välja något av de alternativ som det processuella ledarskapet bygger på så länge någon eller några ser till ”att organisera en grupp, och skapa förutsättningar, för att gemensamt uppnå ett eller flera mål”.

Med ovan definition av ledarskap kan positionellt ledarskap inte existera utan ett processuellt ledarskap även om ledarskapet utförs av en person. Däremot kan det, i informella sammanhang, förekomma ett processuellt ledarskap utan ett positionellt ledarskap. Även i informella sammanhang kan det dock finnas ett behov i gruppen att kunna peka på ett ansvarsutkrävande och att någon ser till att det finns ett ledarskap. En informell ledare kan mycket väl ha dessa förväntningar på sig.

Sammanfattningsvis innebär ett positionellt ledarskap att en formellt är utnämnd till ledare medan ett processuellt ledarskap öppnar för att en, två eller flera leder parallellt eller seriellt tills det gemensamma målet är uppnått.

 

Scouller, J. (2011). Three Levels of Leadership, The: How to Develop Your Leaders. Oxford: Management Books 2000 Ltd.

15 Nov 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10