Vad menas med ett inkluderande ledarskap?

Enkelt uttryckt kan man säga att inkluderande ledarskap är att ta vara på de medarbetare man har i en grupp eller organisation och se till att alla känner sig lika värda och delaktiga i processerna.

Cynthia Teniente-Matson (2019) har genomfört en studie med ett flertal chefer med titeln CBO (Chief Business Officer = budgetchef eller avtalschef) som förekommer både inom privata företag och inom akademin. I studien tog hon reda på vilka kompetenser eller andra faktorer som var mest betydelsefulla i ett inkluderande ledarskap.

Sju värdefulla faktorer för inkluderande ledarskap

De sju faktorerna bland cheferna som ingick kan rangordnas i följande ordning:

1. Att identifiera och erkänna inslag av institutionell kultur (hur vi gör på vår arbetsplats)

2. Försöker förstå människors beteenden i olika situationer

3. Väger in organisationskultur i beslutsfattandet

4. Uppvisar förståelse för diversitet (kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund)

5. Uppvisar och tillämpar inkludering i alla organisationens miljöer

6. Tolererar tvetydighet (alla tänker eller tolkar inte på samma sätt)

7. Tillmötesgå och acceptera olika kulturer

Nödvändiga kompetenser för ett inkluderande ledarskap

Nyckelord enligt Teniente-Matson är öppenhet, d.v.s. att få uttrycka sig, och diversitet. Det finns ett uppenbart värde i att ta vara på den diversitet man har i organisationen. Det är bra i så många lägen att man har både kvinnor och män, att man har medarbetare i olika åldrar och att man har personal med olika etnisk och kulturell bakgrund. Även språkförmåga inom olika språk ska tas tillvara. När man gör det uppvisar man också ett inkluderande ledarskap.

De utmaningar man ställs inför, enligt Teniente-Matson, rör kommunikation och kommunikationskompetens. Den som vill lyckas som inkluderande ledare behöver ha eller utveckla en rad kommunikationskompetenser för att både förstå sina medarbetare och nå ut till sina medarbetare.

Man behöver också ha en social kompetens (eng. people skills) som bl.a. inkluderar kommunikationskompetens. En inkluderande ledare behöver kunna möta och hantera olika sorters medabetare och därmed vara bra på att ta människor. Här ingår t.ex. att lyssna aktivt för att förstå vad som förenar snarare än att fokusera på skillnader. Förstå vad andra menar istället för att betrakta dem som märkliga eller rent av dumma.

En inkluderande ledare har hög tollerans och tycker om människor.

25 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10