Strategiskt ledarskap

Vad är strategiskt ledarskap? Många har försökt svara på frågan. Mehdi Samimi, Felipe Cortes, Marc H. Anderson och Pol Herrmann har gjort en genomgång av befintlig forskning och kommit fram till en definition och listar åtta nödvändiga komponenter.

En definition av strategiskt ledarskap

Samimi och kollegor definitioner strategiskt ledarskap så här:

Strategiskt ledarskap är funktioner genomförda av individer i en organisations toppnivå avsedda att få strategiska konsekvenser för verksamheten.

Ledarskap i generella termer kan förekomma på många olika nivåer i en organisation men strategiskt ledarskap är något som utförs på toppnivån. Det rör sig om handlingar som får konsekvenser för hela organisationen. Samtidigt behöver det inte handla om en individs insatser utan kan fördelas på ett flertal individer i ledningsgruppen.

Strategi handlar om att sätta sin organisation i en god position i samhället, inom branschen och i förhållande till faktiska och potentiella konkurrenter. Detta innebär att strategiskt ledarskap är mer relevant inom näringslivet i en högre utsträckning än i offentlig verksamhet. Samtidigt finns det en hel del offent verksamhet som är konkurrensutsatta från andra delar av landet eller ifrån privata organisationer. Strategi medför därför att visa att man har en självklar plats inom ett visst område.

Åtta funktioner för att uppnå strategiskt ledarskap

Samimi och kollegor menar att strategiskt ledarskap vilar på åtta funktioner:

  • Att fatta strategiska beslut
  • Förhålla sig till externa intressenter
  • Genomföra reglerande HR-aktiviteter
  • Motivera och influera
  • Hantera information
  • Ha koll på processer och administration
  • Hantera sociala och etiska frågor
  • Hantera konflikter

För att utföra ovan funktioner krävs en rad kompetenser som specifikt är associerade med strategiskt ledarskap.

Dessa funktioner ska beskrivas lite mer ingående här nedanför.

Att fatta strategiska beslut

Att fatta strategiska beslut rör de beslut som kan få verksamheten att konkurrera med andra verksamheter, att sätta verksamheten i en position som är till fördel för verksamheten, att försöka prestera bättre och att ständigt försöka utvecklas. Det handlar om att fatta beslut som leder till förändringar som är till den egna verksamhetens fördel. Det handlar också om att fatta beslut på en övergripande nivå. Dessa beslut sipprar sedan ned på lägre nivåer i organisationen.

Detta är en nyckelfunktion när det gäller strategiskt ledarskap. Som ledare behöver man ha koll på befintliga resuerser och dra nytta av dessa. Man behöver eventuellt förvärva fler resurser för att uppnå sina mål. Slutligen behöver man ta vissa risker. Strategi och strategiska beslut involverar en viss grad av osäkerhet. Därför krävs ibland ett risktagande av stora mått.

Förhålla sig till externa intressenter

Externa intressenter är alla parter som finns utanför organisationen men som har någon form av intresse. Det kan handla om staten som gärna vill se en blomstrande industri och därför bidrar med stöd. Det kan handla om privata investerare. Det kan handla om att förhålla sig till lagstiftning och därför ta hjälp för att tolka lagen. Även andra organisationer kan ha intressen i verksamheten. Det kan även handla om intresset från allmänheten och med media.

Som strategisk ledare behöver man ha god kontakt och utveckla positiva relationer med externa intressenter för att få rätt hjälp att uppnå målen. Man bidrar som ledare till att skapa en positiv bild av verksamheten och att stärka varumärket. Ledarna behöver bearbeta olika intressenter för att nå dit man vill. Det går inte att göra allt på egen hand. Man behöver hjälp utifrån.

Genomföra reglerande HR-aktiviteter

Att reglera HR-aktiviteter handlar om att se till att rätt personer hamnar på rätt plats. Det handlar om att utföra de åtgärder som krävs för att ha den kompetens som behövs för att nå fram och att ha värdefulla kunskaper i organisationen. Ledningen och HR-personal behöver ha ett nära samarbete för att använda resurserna på bästa sätt.

Hur gör man för att rekrytera rätt personer för att leda viktiga grupper i verksamheten? Det handlar både om att befordra redan befintlig personal och att nyrekrytera. Vilka aktiviteter behövs för att förbättra struktur, organisationslärande och innovation? Vem ska ta över när en nyckelperson slutar?

Motivera och influera

Det görs antaganden om att det behövs en karismatisk ledare för att motivera medarbetarna till förändring. I vissa fall är detta en fördel men det är så många andra aspekter som spelar in för att motivera de anställda.

Man behöver hålla inspirerande tal. Man behöver se vad som motiverar de enskilda individerna. Man behöver ha olika verktyg för att influera kollegorna. Om de inte redan är övertygande kring vad som behöver göras ska man kunna få de att tänka nytt. Det krävs en hel del argumentation, retorik och kommunikationskompetens för att nå dit.

Det handlar om att tänka nytt, om att utvecklas, om att prestera bättre och om att vara kreativ. Ledare behöver motivera och influera till allt detta. Enligt vissa behöver man bygga en organisationskultur där alla är med på hur man ska tänka i organisationen och hur man uppnår mål.

Hantera information

Organisationen är full av information och befinner sig i ett informationssamhälle. Man pratar om organisationens inre och yttre informationsmiljö. Det produceras ny information hela tiden. Som strategisk ledare handlar det om att ta vara på den information som behövs och dra nytta av den vid t.ex. beslutsfattande. Det man behöver hantera är att urskilja den information som är relevant för möjligheterna att nå sina mål och för att fatta nödvändiga beslut. Ett visst mått av analys krävs. Detta kan man få hjälp med från medarbetare men man behöver ändå kunna bedöma om den analys som har gjorts ger nödvändig information för de förändringar man vill genomföra.

Som strategisk ledare behöver man ha en infrastruktur för att förda vidare informationen till de instanser i organisationen som behöver den. Man behöver också kunna få omgivningen att se informationen i rätt perspektiv (så kallad 'framing'). Därtill behöver man kommunicera informationen till medarbetarna och utvalda intressenter.

Ha koll på processer och administration

Att "ha koll på" innebär att ha en överblick över vad som sker i organisationen även på detaljnivå. Hur ser produktionsprocesserna ut? Är de effektiva? Är de säkra? Kan och behöver ledaren fatta beslut eller på annat sätt påverka hur kärnprocesserna genomförs?

Att "ha koll på" innebär också att ha överblick över organisationens administration. Det handlar om dokumentation och arkivering. Det handlar om ekonomi och budget. Det handlar om nödvändiga system för att få överblick, få fram värdefull information och för att fatta rätt beslut.

Hantera sociala och etiska frågor

På vilka grunder kan man sätta upp mål, planera och utföra strategier när det handlar om den egna organisationen, det omgivande samhället, befintlig lagstiftning och etiska frågeställningar? Det finns gott om forskning kring avsiktliga och oavsiktliga överträdelser för att få till stånd sin strategi. Nyckelord för strategiska ledare idag är etik, CSR och korruption.

Att överträda befintliga regler är ett risktagande. Man behöver ta vissa risker men sannolikheten att etiska överträdelser slår tillbaka på en som ledare och på organisationen är relativt stor. Därför handlar strategiskt ledarskap att göra en bedömning kring etiska gränslinjer.

Att hantera de social frågorna handlar främst om den egna personalen. Man behöver sin egen personal för att kunna prestera och nå målen. Att låta sin egen personal komma till skada är en onödig risk och kan innebära att värdefulla medarbetare säger upp sig och erbjuder sina kompetenser och kunskaper till konkurrerande organisationer. Det handlar också om att hantera människor i omgivningen genom de relationer och den bild man skapar. Andra får naturligtvis inte komma till skada och bilden av verksamheten får inte svärtas.

Att hantera de etiska frågorna handlar främst om att göra det som är rätt och gott. När fel värden får styra riskerar man att svärta ner sitt varumärke. Det kan få kunder att vända sig till andra. Det kan få anställda att sluta. Man kan inte uppnå sina mål på vilka sätt som helst.

Man behöver alltid hantera vad som är bäst för organisationen när man lägger upp en strategi och i detta väge in de sociala och etiska aspekterna.

Hantera konflikter

När man sätter upp höga mål finns det alltid en risk att man inom organisationen inte är överens kring målet. Är alla inom organisationen överens om att det uppsatta målet är rätt mål? Är alla överens om hur målet ska uppnås? Det finns alltid en risk för konflikter. I många fall finns det också risk för konflikt i förhållande till externa intressenter. Någon som har investerat i verksamheten vill inte ställa upp på de målsättningar som ledarskapet för verksamheten sätter upp.

Som strategisk ledare kommer man förr eller senare behöva hantera konflikter. Det kan handla om att förebygga konflikter eller att hantera konflikter som har brutit ut. Det kan handla om att förhandla eller om att se vilka risker som stress bland medarbetarna kan föra med sig där konflikter är ett tänkbart utfall.

Sammanfattning

Ett stort antal definitioner har förekommit när det gäller strategiskt ledarskap. Till skillnad från en generell definition av ledarskap handlar strategiskt ledarskap om mål, planer och genomförande utförd i organisationens topp.

I detta inlägg återges åtta funktioner som är förknippade med strategiskt ledarskap. De förekommer i en rad modeller och teorier om strategiskt ledarskap. Tillsammans ger de en god bild av vad som krävs av en ledare med stratiska ambitioner för organisationen.

En strategisk ledare behöver kunna hantera strategiska beslut, kunna hanter information i stora mängder, motivera och influera, ha koll på processer och administration, känna sin personal och rekrytera in rätt typ av kompetenser, ha goda kontakter med viktiga intressenter i omgivningen, hantera sociala och atiska frågor samt hantera konflikter. Det är en bred uppsättning faktorer som ingår i dett strategiskt ledarskap.

Du som håller på med strategiska frågor i din organisation kanske redan är bra på mycket av detta men det går alltid att bli bättre på några av ovan åtta faktorer. Därtill är det möjligt att det krävs fler faktorer som Samimi och kollegor inte har vägt in. Läs mer på denna sida om kompetenser som behövs för strategiskt ledarskap.

 

31 Jul 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10