Ledarens karaktär

Vad menas med en ledares karaktär? Ledarskapsforskare har börjat intressera sig för det allt mer. I detta inlägg ska ett förslag på vad en ledares karaktär bygger på presenteras. Först ska ordet karaktär redas ut. Därefter vad som menas med en ledares karaktär eller ledarskapskaraktär.

Vad betyder karaktär?

Det svenska ordet karaktär kan ha tre olika betydelser:

  1. Något som har med en persons sinnelag att göra
  2. Något som har med en persons moral att göra
  3. Något som beskriver en gestalt i litterär form eller i film

I en mer allmän beskrivning kan man säga att en ledares karaktär avser nummer ett. Det kan handlar om en persons läggning, lynne, personlighet, egenskaper eller sinnelag.

Nummer tre är inte alls relevant. Däremot är nummer två högst relevant. En ledare med karaktär har moralisk styrka, viljekraft och en förmåga att motstå frestelser.

Ledarskapskaraktär innebär alltså att leda med en moralisk kompass och ha styrkan att följa sin moraliska övertygelse.

Forskarna Crossan, Ellis och Crossan definierar karaktär som en sammansättning av vanemässiga mönster av tankar, känslor, vilja eller motivation, och handlingar som kan identifieras som dygdiga. Dygdig kan man i sin tur beskriva som ädel, nobel, moralisk. Något som gör rätt saker helt enkelt. Ledarskapsforskare som Warren Bennis menar att ledare är just ledare därför att de gör rätt saker. Ledarskapskaraktär är med andra ord att göra rätt saker. Här blir det dock lite oklart om det finns ledarskap som bygger på att göra fel saker eller om det finns ledare som oftast gör rätt saker men iband gör fel saker. I det senare fallet har de i så fall inte lyckats motstå frestelser elternativt inte insett att det de gör är fel.

Det finns alltid problem förenade men det goda ledarskapet. Man kan ändå vilja fördjupa sig i vad ett dygdigt ledarskap eller vad en ledare med karaktär innebär.

Ledarskap och karaktär: en modell

Mary Crossan, Cassandra Ellis och Corey Crossan har skapat en modell som de menar beskriver och i någon mån förklarar vilka faktorer som ligger bakom ledarskapskaraktär. De underliggande faktorerna är:

  • Fysiologi
  • Affekter
  • Kognition
  • Beteende

Kärnan hos en ledare består av uppfattningar och övertygelser som påverkas av de fyra faktorerna. Kärnan i sin tur avgör om man är en ledare med karaktär eller ej.

Fysiologi är enligt Crossan med flera något som lätt glöms bort. Det handlar dels om en persons yttre men framför allt om en persons hormonella system. Det handlar om att kunna hålla sig lugn och samlad å ena sidan och om att konflikter mellan de fyra faktorerna kan yttra sig i stressreaktioner, häfta hjärtaktivitet, häftig andning och svettningar. Detta försvårar för en ledare att uppvisa ledarskapskaraktär.

Enligt Crossan och kollegor kan man träna upp den fysiologiska sidan genom att stilla sitt sinne med t.ex. meditation, andningsövningar och framför allt yoga.

Den affektiva sidan handlar om våra känslor och känslostämningar. Många filosofer har gjort kopplingar mellan moral och känslor. Våra känslor är grunden för vår moral enligt vissa filosofer och hjärnforskare. Här gäller det att ha viss kontroll på sina känslor och ha ett välutvecklat och uppriktigt känsloliv. Det betyder att man tar sina egna och andras känslor på allvar och inte försöker förtränga eller ignorera dessa.

Känslorna är också viktiga vid beslutsfattande. Därför ska man fatta de beslut som känns rätt. Beslut som inte får en att känna en klump i magen. Det är också fullt rimligt att lyssna på hur det känns för andra. För att bli bättre på att känna sina egna och andras känslor kan man utveckla sin emotionella kompetens samt före journal över de egna känslomässiga reaktionerna. Det senare betyder att man försöker se vid vilka situationer man reagerar med en viss känsla och på det sättet lära sig att man inte behöver bli rädd för sina känslor eller inte ska ignorera dem av fel skäl. Känslorna finns där för att vägleda oss i svåra situationer men också att få oss att trivas tillsammans.

Den kognitiva sidan rör våra tankar. Den har med uppmärksamhet, bedömning, minne och lärande att göra. Även problemlösning och kreativitet hör till vår kognition. För att det ska ha en positiv inverkan på en ledares karaktär handlar det om att betrakta sina egna föreställningar om världen och den plats där ledaren har en central roll. Det handlar om att se över sina vanemönster och eventuellt tänka nytt. Ett skäl till att man tänker fel kan bero på att man saknar information. Därför behöver man uppdatera sig med att söka ny information, lära nytt och skapa nya minnen som ligger till grund för nya vanemönster.

Det går att förbättra den kognitiva sidan genom att ständigt vara öppen för det nya och att ständigt vilja lära sig nytt. Om man ska vara dygdig så får man inte tro att det finns något som är rätt i alla situationer. Man får försätta sig i nya situationer och tänka på vad som kan vara rätt i den situationen när det finns nya faktorer att ta hänsyn till.

Beteende är de observerbara uttrycken hos en människa som gör det möjligt för andra att avgöra om man har en moral och avser att göra rätt. Beteenden är inte frikopplade från de andra tre komponenterna i modellen utan är snarare en effekt av dem men man kan ändå justera och förfina sitt beteende så att det uppfattas på ett bättre sätt av omgivningen.

Crossan och kollegor menar dessa fyra komponenter ständigt påverkar varandra vilket skapar en viss komplexitet. När man ändrar något i den ena komponenten kan det påverka någon eller samtliga av de andra komponenterna. Om man till exempel är trött och lättretlig kan det påverka känslor, tankar och beteende. Fysiologin kan alltså påverka en ledare till den grad att hen inte klarar av att agera på ett moralisk försvarbart sätt. En utvilad person som inte lätt blir stressad kan också lättare göra det rätta.

En person som är starkt påverkad av en viss känsla, låt säga sorg, kan påverka tankarna och beteendet hos personen. Det kan i ett sådant läge vara svårt att leda enligt sin övertygelse.

Sammantaget: En ledares karaktär

Det kan både vara tilltalande och problematiskt att tala om en ledares karaktär. Avslutningsvis ska några problematiska sidor listas och därfter några positiva.

Att prata om en ledares karaktär innebär att man fokuserar på en individ medan modernt ledarskap har med en rad andra aspekter i beräkningen som t.ex. situation, relation och grupp. Det blir, trots Crossan och kollegors ambition om att visa på modellens komplexitet, en för platt modell.

Hur mäter man en ledares karaktär? Vem ska stå för bedömningen? Det är tämligen lätt att säga vad man vill lägga in i begreppet karaktär men det är betydligt svårare att göra en mätning så att man kan fånga vad omgivningen anser om en ledares karaktär.

Är det verkligen modernt att prata om karaktär och dygd? Det finns en strid mellan att vilja beskriva ledare som goda medan verkligheten beskriver ledare som lite av det mesta. Det ledarskap som i slutänden får medarbetare att må bra och leder till rimliga och målorienterade resultat bör väl vara ett bra ledarskap. Hur långt sträcker sig en persons ansvar? Ska man ta konsekvenserna även för om det företag man arbetar i kan få någon i världen att må dåligt. Ska man då tillskriva alla ledare i denna verksamhet en avsaknad av karaktär?

Det som är bra med Crossan och kollegors modell är att den väger in ett flertal relevanta faktorer. Modellen är kanske inte komplex nog men det är inte någon modell.

Man kan ifrågasätta om karaktär och dygd är aktuellt men man kan också ställa sig frågan när det inte är aktuellt. Crossan och kollegor har försökt att förbättra befintliga modeller för att visa att ledarskapskaraktär kan vara mer relevant än det just nu är.

Vi behöver en högre grad av moral inom allt ledarskap. En viktig fråga är dock det är möjligt att agera moraliskt i en värld full av motsättningar. Det får Crossan och kollegor fortsättningsvis arbeta med som en utmaning inom forskningen.

Crossan och kollegor lyfter fram att man kan förbättra sin karaktär. De fyra komponenterna går att träna både allmänt och specifikt. Försök bli en mer samlad person. Försök bli en mer emotionellt ärlig person. Försök att bli en mer välinformerad person. Försök att förfina dina beteenden. Då kan du bli ett bättre ledare. En ledare med karaktär. En ledare som gör det rätta.

 

19 Aug 2021

Välkommen till

ledarskap.top.
Den mest kompletta sajten om ledarskap på svenska.

 

Interna länkar

Vetenskapliga tidskrifter

Böcker om ledarskap

 

Externa länkar

blogglista.se

Ledarskapskurser

Topp10